Alg. voorwaarden / AVG

/Alg. voorwaarden / AVG
Alg. voorwaarden / AVG 2018-05-30T15:48:26+00:00

Georganiseerd door Bram en Aagie / Dagje De Rijp / Rondvaart De Rijp, Raadhuisstraat 21, 1484 EN, Graft, de uitvoerende, hierna te noemen Bram en Aagie

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Bram en Aagie onder de handelsnamen Dagje De Rijp en Rondvaart De Rijp en de opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en verbintenissen van welke aard dan ook. Dit voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk geheel of gedeeltelijk door Bram en Aagie schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 De totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Alle prijsopgaven van Bram en Aagie en alle bedragen die door Bram en Aagie aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW en in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen anders schriftelijk of mondeling is overeengekomen. Bram en Aagie behoudt zich jegens de opdrachtgever het recht voor om in voorkomende gevallen redelijke prijswijzigingen door te voeren.
2.2. De reservering is definitief vanaf het moment dat de betaling door Bram en Aagie is ontvangen of na wederzijdse goedkeuring van de offerte.
2.3. Na ontvangst van de reservering ontvangt de opdrachtgever een factuur welke tevens dient als bevestiging. Deze bevestiging is tevens het startbewijs. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en overhandigen van de bevestiging bij het desbetreffende startpunt van het arrangement.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden
3.1. De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum.
De opdrachtgever dient de betaling in ieder geval te hebben gedaan uiterlijk 48 uur voor de datum dat de overeenkomst door Bram en Aagie zal worden uitgevoerd ook al is de factuur gedateerd binnen de voornoemde 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze termijnen hebben te gelden als bepaalde termijnen in de zin van artikel 6:83a aanhef en onder a BW. Bij niet betaling binnen deze termijnen is de opdrachtgever derhalve zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is jegens Bram en Aagie van rechtswege in verzuim.
3.2. Betalingen door de opdrachtgever kunnen, afhankelijk van het arrangement, worden gedaan middels een bankoverschrijving en contante betaling.
3.3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 4 Annuleringen en tijdsoverschrijdingen
4.1. Na totstandkoming van de overeenkomst als omschreven in artikel 2.3. is de opdrachtgever bij voortijdige annulering c.q. wijziging tot 48 uur voor aanvang geen kosten verschuldigd.
4.2. Indien de opdrachtgever c.q. de door haar uitgenodigde personen niet en / of zonder voortijdige annulering op het met Bram en Aagie afgesproken tijdstip bij het startpunt aanwezig zijn, worden de door de opdrachtgever betaalde bedragen verbonden aan Dagje De Rijp / Rondvaart De Rijp en zoals vermeld op de door de opdrachtgever ontvangen factuur niet aan de opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1. Bram en Aagie sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst waaronder begrepen schade en/of letsel berokkend aan de opdrachtgever c.q. aan de door haar uitgenodigde of anderszins aanwezige personen die deelnemen aan de door Bram en Aagie georganiseerde activiteiten. Bram en Aagie sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst , uitgevoerd door derden. De opdrachtgever vrijwaart te dier zake Bram en Aagie volledig en onvoorwaardelijk.
5.2. Mocht, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1., enige aansprakelijkheid van Bram en Aagie (in rechte) worden vastgesteld, dan beperkt zich het schadebedrag tot het bedrag dat te dier zake door de verzekeringsmaatschappij wordt vastgesteld en uitgekeerd.
5.3. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de door haar c.q. voor de door haar uitgenodigde of anderszins aanwezige personen die deelnemen aan de door Bram en Aagie georganiseerde arrangementen zoals veroorzaakte schade aan eigendommen van Bram en Aagie dan wel aan eigendommen van derden.
5.4. De aanwijzingen van Bram en Aagie c.q. van haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden dienen door de opdrachtgever c.q. door de haar uitgenodigde of anderszins aanwezige personen die deelnemen aan de door Bram en Aagie georganiseerde activiteiten stipt en zonder uitstel te worden opgevolgd.

Artikel 6 Reclames en klachtentermijn
6.1. Reclames met betrekking tot factuurbedragen en/of de door Bram en Aagie geleverde diensten dienen respectievelijk schriftelijk aan Bram en Aagie kenbaar te worden gemaakt binnen 7 dagen na de verzenddatum van de factuur dan wel binnen 7 dagen na de dag dat de activiteit heeft plaatsgevonden, zulks met een duidelijke en gespecificeerde opgave van de klachten, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht een en ander te hebben aanvaard.
6.2. Reclames als in het vorige lid van dit artikel genoemd, geven de opdrachtgever niet het recht jegens Bram en Aagie de voldoening van haar verplichting op te schorten c.q. een beroep jegens Bram en Aagie op verrekening te doen.

Artikel 7 Wijziging en ontbinding van de overeenkomst.
7.1. Een wijziging in de overeenkomst tussen Bram en Aagie en de opdrachtgever komt slechts tot stand na gezamenlijk overleg en overeenstemming.
7.2. Bram en Aagie is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer:
– de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor de opdrachtgever voortvloeit uit de overeenkomst met Bram en Aagie;
– de opdrachtgever in staat van faillissement of surséance van betaling wordt verklaard of wordt toegelaten tot de regeling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
– Bram en Aagie naar haar oordeel voldoende redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever tijdig aan zijn verplichtingen te voldoen;
7.3. Door de ontbinding worden alle vorderingen van Bram en Aagie op de opdrachtgever direct opeisbaar zonder enige verplichting tot schadevergoeding door Bram en Aagie en onverminderd de aan Bram en Aagie verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht van Bram en Aagie schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 8 Catering-voorwaarden
8.1 Bram en Aagie houdt zich het recht voor bij de arrangementen de koffie en thee naar gelieven ter plekke te wijziging in andere dranken zoals sap en fris onder het lage Btw-tarief. Water wordt niet doorberekend.
8.2 Bij onze catering-arrangementen verwachten wij zelfredzaamheid van de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bevestiging of factuur, verzorgd u zelf de bediening of helpt u mee.

Artikel 9 Privacy-verklaring
9.1 Bram en Aagie gebruikt uitsluitend uw naam- en adres- telefoon- en emailgegevens ( en mailwisseling) voor het opmaken van uw offerte en factuur. Deze gegevens bewaren wij veilig 7 jaar zoals de geldende Belastingwetgeving ons dat voorschrijft. Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en niet doorgegeven aan derden. Wij gebruiken geen cookies op onze websites. Mocht u deze gegevens in willen zien dan kunt u hier schriftelijk verzoek toe doe en wordt u hier binnen 14 dagen in voorzien.

Artikel 10 Portretrecht
10.1 De opdrachtgever geeft Bram en Aagie bij aanvang van- en tijdens de besproken activiteit toestemming foto’s te maken voor marketingdoeleinden en mag deze plaatsen op bijvoorbeeld Facebook en website. Bram en Aagie zal vooraf mondeling toestemming vragen. Mocht u het hier (achteraf) niet mee eens zijn dan wordt de desbetreffende foto uiteraard verwijderd.